Czym jest mobbing?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. art.94 (3) Kodeksu pracy

Czym jest dyskryminacja?

Nieetyczne działania odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na:

  • płeć
  • wiek
  • niepełnosprawność
  • pochodzenie etniczne
  • religię, wyznanie
  • narodowość
  • przekonania polityczne
  • przynależność związkową
  • orientację seksualną
  • ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oznacza nierówne, gorsze traktowanie, gdy takiego traktowania nie można ani usprawiedliwić ani obiektywnie wytłumaczyć. art. 18 (3) Kodeksu pracy.

Mobbing to nie jest dyskryminacja. Nie jest to konflikt ani okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie. Nie jest także złośliwą plotką ani pomówieniem. Mobbing to coś znacznie gorszego niż zła atmosfera w pracy. Mobbing jest zjawiskiem o bardzo złożonym charakterze. Jest określany jako terror psychiczny.

Jeżeli doświadczyłeś opisanych powyżej zjawisk zgłoś się do nas. Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu spraw o przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Wywalczyli dla swoich pokrzywdzonych klientów bardzo wysokie odszkodowania i pozwolili zahamować zjawiska mobbingu i dyskryminacji u wielu pracodawców.Nasi prawnicy pomagają w przeciwdziałaniu tym niepożądanym i niebezpiecznym zjawiskom. Wspieramy pracodawców w prowadzeniu skutecznej polityki antymobbingowej. Zgłoś się do nas gdzie zawsze możesz liczyć na rzetelne i kompleksowe doradztwo.