W równoważnym systemie czasu pracy pracownicy mogą pracować w niektórych dniach w przedłużonym wymiarze dobowym, nawet do 12 godzin, jeśli w zamian w innych dniach będą pracowali w wymiarze krótszym niż 8 godzin lub będą mieli udzielane dni wolne od pracy równoważące pracę w wymiarach przedłużonych.

Pracodawca w systemie równoważnego czasu pracy może wydłużyć wymiar dobowy do 12 godzin, ale w zależności od jego potrzeb pracownicy mogą pracować zarówno po 8, 9, 10 albo 11 godzin. Równoważąc natomiast pracę w takich wydłużonych wymiarach dobowych, pracodawca może udzielać pracownikom większej liczby dni wolnych od pracy, ale może także polecać im pracę w krótszym wymiarze w innych dniach, np. po 2, 4, czy 6 godzin. Pracownik jednocześnie powinien mieć zapewnioną liczbę dni wolnych od pracy, która powinna być co najmniej równa sumie niedziel, świąt oraz dni wolnych wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy. Wprowadzenie systemu równoważnego zwalnia pracodawcę ze sztywnego przestrzegania 8-godzinnej normy dobowej, jednak nie z przeciętnej 40-godzinnej normy tygodniowej. W systemie tym godziny nadliczbowe wystąpią dopiero po przekroczeniu normy dobowej 8-godzinnej lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy w dniach, w których praca zaplanowana jest w wymiarze powyżej 8 godzin.

Przepis art. 147 KP stanowi, że w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie. Czyli dni tych może być więcej z uwagi na równoważenie pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją powierzenia pracownikowi pracy w dniu wolnym z tytułu równoważenia pracy w dłuższym wymiarze w poszczególnych dobach, oznaczonego w grafiku np. Xr, to praca w takim dniu niezrekompensowana w trakcie okresu rozliczeniowego spowoduje przekroczenie normy przeciętnie tygodniowej (40 godzin) rozliczanej po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W takim wypadku pracownikowi należy się dodatek za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (dodatek w wysokości 100%).

Warto zaznaczyć, że w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych i możliwości sporządzania harmonogramu zgodnie z przepisem art. 129 KP na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc istnieje możliwość nierównomiernego rozkładu czasu pracy i kumulowania pracy w dniach wolnych z jednoczesnym oddawaniem ich w innych miesiącach okresu rozliczeniowego, mając jednakże na uwadze zapewnienie pracownikowi odpoczynku zarówno dobowego, jak i tygodniowego.

Pracodawca udziela dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, które obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin i dzień ten powinien zostać przez pracodawcę wyznaczony w harmonogramie, w trakcie  trwania okresu rozliczeniowego. Dni wolne, niezależnie z jakiego tytułu, winny być przewidziane w harmonogramie i powinny być odpowiednio oznaczone, gdyż praca w takie dni może podlegać innej rekompensacie. Brak oznaczenia z jakiego tytułu pracownik ma wolne w harmonogramie może nastręczać trudności w odpowiednim rekompensowaniu pracownikowi zleconej dodatkowo pracy w takim dniu.

Jeżeli  pracownicy zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy otrzymali dzień wolny w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela i dzień ten został dla pracownika (lub grupy pracowników) wyznaczony w harmonogramie sporządzonym na następny miesiąc w okresie rozliczeniowym przewidzianym dla tego systemu czasu pracy to nie przysługuje im w takim wypadku dodatek za pracę świadczoną w dniu przewidzianym dla nich jako wolny od pracy. Jeżeli jednak pracownik świadczyłby pracę w takim dniu określonym w grafiku jako dzień dla niego wolny od pracy, to pracodawca jest zobowiązany do zapłaty oprócz normalnego wynagrodzenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.